претставување
приказ
проекти
стапи во контакт
MK  |  UK  |  BG
© 2012 promoAdvert TIA
Уредите на ПРОМОАДВЕРТ се базирани на Андроид платформа,
контролирани од софистицирана, но во истовреме и многу лесна
за користење Web контрола (CMS) и "user frendly" интерфејс. Со
користење на нашата Web контрола, корисниците можат на
лесен начин да ги менаџираат рекламните пораки на Холо и
Медиа дисплеите. Пораките се пренесуваат до секој краен
потрошувач, без никакви дополнителни трошоци.

Други CMS карактеристики:

- едноставна инсталација и користење;
- уникатно Корисничко име и Лозинка за секој корисник;
- можност за менување на привилегии на корисниците;
- можност за креирање на голем број клиенти;
- можност за поделба на клиентите во помали групи;
- контрола, менување и надгледување на содржините на секој
  монитор, 24/7